KBT & Konsult Gill Rohman AB

kognitiv beteendeterapi, mindfulness, ACT, coaching


Vad är KBT?

Kognitiv beteendeterapi - KBT, är en terapiform som är praktiskt inriktad och fokuserad på din situation här och nu. Det är en terapi där vi gör saker för att bearbeta dina problem, inte bara pratar om dem. 

KBT fokuserar på tankar, känslor och beteenden och hur de hänger ihop. Sättet att tänka påverkar hur vi känner oss och hur vi gör och tvärtom. Terapin syftar till att bryta onda cirklar av tankar-känslor-handlingar och ersätta dessa med andra sätt att tänka och agera

 I KBT utgår man från att det inte är händelserna i sig som gör oss ledsna, oroliga eller rädda, utan det sätt vi tolkar och tänker om dem. 

Vi tolkar ständigt det som sker. När vi får problem beror det ibland på att vi felbedömer det som pågår och reagerar därför på ett sätt som inte är ändamålsenligt. Ibland kan våra bedömningar vara korrekta men vi saknar bra sätt att handskas med situationen. I det första fallet kan man behöva lära sig att känna igen när tolkningarna blir fel och att se på det som händer på ett mer ändamålsenligt sätt. I det andra fallet kan det vara hjälpsamt att lära sig ett annat sätt att hantera de problematiska situationerna. 

I KBT utgår man också ifrån att en stor del av människans beteende är inlärt. Därför kan vi också lära om, och lära oss nya sätt att tänka, eller andra sätt att förhålla oss till problemsituationer och de känslor och beteenden som dessa utlöser. 

Tankar, känslor och handlingar förekommer alltid tillsammans i en ständigt pågående dans. När man exempelvis är deprimerad eller får en ångestattack så blir denna dans till en ond cirkel. I KBT ligger fokus på att bryta den onda cirkeln genom att granska de tankar som hör ihop med de obehagliga känslorna och ohjälpsamma beteenden och träna på andra sätt att agera eller förhålla sig till olika problemsituationer. 

Ibland arbetar man bara med det som utgör problem i nuläget och strategier för att hantera dessa här och nu. Ibland går man djupare och tittar på bakomliggande upplevelser, antaganden och självbild, i syfte att bättre förstå varför man gör som man gör idag och som en del i att kunna lära sig att göra annorlunda framöver.